17 09 2021

اطلاعیه فوری در خصوص زمان ارائه دروس در دو جلسه‌ی پایانی روزهای هفته های آموزشی هشتم و نهمی دانشگاه کردستان :

اطلاعیه فوری در خصوص کلاس های هفته های هشتم و نهم

بە اطلاع کلیە دانشجویان عزیز و همکاران گرامی می رساند پیرو مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ، باتوجه به همزمانی وقت افطار با کلاس‌های ساعت ۱۸ الی ۲۰ ساعات ارایه دروس در دو جلسه ی پایانی روزهای هفته های هشتم و نهم، طبق تقویم آموزشی دانشگاه، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ به ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵ و ساعت ۱۸ الی ۲۰ به ۱۷:۳۰ الی ۱۹ تغییر می یابد.