تفاهم نامه های همکاری

تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی استان کردستان
تفاهم نامه با سازمان صداو سیمای کردستان
تفاهم نامه با دانشگاه کپنهاگ دانمارک

تفاهم نامه با حوزه هنری انقلاب اسلامی  استان کردستان
تفاهم نامه با دانشگاه رازی کرمانشاه