کارکنان

هوشنگ فخر شیخ الاسلامی
مدیر اداره امور عمومی و پشتیبانی
087-33662965
email@site.ir
دانشکده -امور عمومی
حمید عبداللهی
رئیس خدمات آموزشی
087-33611423
email@site.ir
دانشکده - اتاق آموزش
عرفان رحیمی
کارشناس مسئول آموزش
087-33662965
erfan.rahimi@uok.ac.ir
دانشکده - اتاق
منیره پریشی
مسئول دفتر و دبیرخانه
087-33662963
email@site.ir
دانشکده - دبیرخانه