آموزش

آموزش دانشکده هنر و معماری زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشکده و دانشگاه است و موارد مرتبط با حوزه آموزش از جمله برنامه ریزی درسی، برگزاری کلاس ها و امتحانات پایان ترم، انتخاب واحد، سازماندهی و برگزاری جلسات دفاع، فارغ التحصیلی و...توسط کارشناسان آموزش و با هماهنگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و همچنین مدیران گروه های آموزشی انجام می شود.


        مسئولین حوزه آموزش


زاهد یوسفی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تماس: داخلی 4369
حمید عبدالهی
مسئول تحصیلات تکمیلی و رئیس خدمات آموزشی
تماس: 087-33611423
عرفان رحیمی
کارشناس مسئول آموزش
تماس: 087-33662965

تقویم آموزشی سال تحصیلی 401-400
برنامه کلاس های ترم دوم سال تحصیلی 401-400
فایل های مفید