22 10 2023

سخنرانی آقای مهدی احمدی با عنوان( موسیقی از مخاطب تا محتوا)

نشست تخصصی موسیقی با سخنرانی آقای مهدی احمدی

از مجموعه برنامه های انجمن علمی موسیقی دانشگاه کردستان با عنوان «رویداد ویرگول»

هر یکشنبه ساعت 16