تماس با دانشکده

شماره تماس:
                            087-33662965                  087-33662963                 087-33611423
ایمیل:
آدرس:
                                 کردستان- سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده هنر و معماری
                                         آدرس نقشه هوایی:   7XGW+J45، سنندج، ایران
کد پستی: