پژوهش

حوزه پژوهش دانشکده هنر و معماری زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده و دانشگاه فعالیت می نماید. مدیریت و ساماندهی مقالات، طرح های پژوهشی، نشست ها و وبینارهای علمی، همایش های ملی و بین المللی،فعالیت های انجمن های علمی گروه های آموزشی،  قطب علمی و... بر عهده معاونت پژوهشی دانشکده است. 

مهرداد یوسف زمانی
معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
تماس:
قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری
انجمن های علمی
نشریه علمی- پژوهشی مطالعات شهری


کتاب ها و آثار منتشر شده

ردیف عنوان کتاب نام نویسنده/مترجم/مولف گروه آموزشی
1 فاولا، چهاردهه زندگی بیمناک در سکونتگاههای غیر رسمی ریودوژانیرو کیومرث ایراندوست شهرسازی
2 شهرسازی در مدار پیاده راهوری با همکاری کیومرث حبیبی شهرسازی
3 آیین شهرسازی پایدار با همکاری کیومرث حبیبی شهرسازی
4 برنامه ریزی و طراحی شهری با همکاری کیومرث حبیبی شهرسازی
5 مدل انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری با همکاری کیومرث حبیبی شهرسازی
6 آیین شهرسازی پایدار با همکاری کیومرث حبیبی شهرسازی
7 نیمرخ شهرهای کرد نشین هوشمند علیزاده، کسری اشوری شهرسازی
8 حکمت هنر و معماری ایرانی با همکاری مهرداد یوسف زمانی معماری
9 آلبوم موسیقی هشترود  با همکاری کژوان ضیاء الدینی موسیقی
10 گورانی های علی مردان ، نت نویسی تحلیلی کژوان ضیاءالدینی، محمد میرزائی موسیقی
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.