07 05 2024

کارگاه بداهه پردازی در موسیقی دستگاهی

برگزاری کارگاه آموزشی استاد داریوش طلایی در دانشکده هنر ومعماری