هیات علمی

وحید سلیمانی نژاد

مدیر گروه- مربی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

1
1

محمد میرزائی  کوتنائی

عضو هیات علمی- مربی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

1
1

کژوان ضیاالدینی

عضو هیات علمی- مربی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

1
2

مصطفی محمود جانلو

عضو هیات علمی- مربی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

3
4

حمید حاصلی

عضو هیات علمی مربی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

4
5