هیات علمی

خسرو سینا

عضو هیات علمی- استادیار

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

1
25

بصیر سلیم علاقه بند

عضو هیات علمی- مربی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

1
3