پروژه های دانشجویان

پروژه های پایانی درس طرح معماری 1- کارگاه مهندس مرادی و مهندس حسینی


 • ژینو کنعانی

  Responsive Image
 • نرگس کامران فرد

  Responsive Image
 • حسین حبیبی

  Responsive Image
 • آلان امامی

  Responsive Image
 • مائده کارگر

  Responsive Image
 • کویار زندی

  Responsive Image
 • آرینا منبری

  Responsive Image
 • روژین محمدی

  Responsive Image
 • کیانا فتحی

  Responsive Image
 • سروش عبدی

  Responsive Image
 • اسرین حسینی

  Responsive Image