10 06 2023

20 خرداد روز صنایع دستی

تبریک روز صنایع دستی

خانواده دانشکده هنر و معماری ضمن تبریک 20 خرداد روز صنایع دستی را به اساتید و دانشجویان این رشته برای ایشان آرزوی پیشرفت روز افزون و موفقیت دارد.